FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Varför ska man förlikas?

När vi på Freja Partner företräder våra kunder i tvister är det inte sällan som det avslutas med en förlikning. Det kan kännas som en självklarthet att tvister ska upp i domstol för att en oberoende part ska titta på ärendena för att ge sin syn på det. Men vid närmare eftertanke är det ofta inte lika givet. När man tittar på avgörande aspekter kan det kännas bättre att försöka komma till en förlikning med sin motpart. Vår jurist Josefine Gyllenram ger oss svar på tre frågor om förlikning.

Vad är en förlikning?

En förlikning innebär att parter som är i tvist kommer överens om hur tvisten ska lösas istället för att domstolen avgör tvisten. En förlikning är tillåten i dispositiva tvistemål vilket är de flesta tvistemål som involverar en näringsidkare. I indispositiva tvistemål är förlikning inte tillåten och exempel på sådana tvister är mål om äktenskapsskillnad eller vård av barn.

 

Vilka är de vanligaste anledningarna till att parter väljer att ingå en förlikning?

Det finns flera olika anledningar till att parter väljer att ingå en förlikning istället för att låta domstolen avgöra tvisten. En vanlig anledning är att det oftast innebär en risk att låta domstolen avgöra en tvist då det sällan finns någon tvist där utgången är solklar. En annan anledning är att ett domstolsförfarande ofta är förenat med stora kostnader och huvudregeln är att förlorande part får stå både sina egna och motpartens ombudskostnader. Vid en förlikning å andra sidan brukar vardera part stå sina egna ombudskostnader. Därtill är en förlikning för det mesta ett affärsekonomiskt beslut då en förlikning oftast innebär en betalning åt något håll och en part vid en förlikning kan känna sig trygg med vilket belopp som denne kommer att erhålla eller behöva betala. Slutligen är en anledning till varför parter väljer att ingå en förlikning tidsaspekten då det oftast tar lång tid att avgöra en tvist i domstol i synnerhet om en överklagan sker.

 

Vad ska man tänka på vid en förlikning?

Det är lämpligt att parterna upprättar ett skriftligt förlikningsavtal. Ett förlikningsavtal brukar innefatta en kortare beskrivning av tvisten, hur parterna kommit överens om att lösa tvisten och att parterna inte kan tvista om den aktuella tvisten på nytt. För att allt ska gå rätt till vid upprättande av ett förlikningsavtal kan det vara klokt att anlita en jurist.

Tre anledningar till förlikning

 

SÄKRARE UTGÅNG – Det kan vara en stor risk att låta domstolen avgöra tvisten och eventuellt bli den stora förloraren.

 

AFFÄRSEKONOMISKT BESLUT – Parterna är medvetna om vilket belopp som kommer att erhållas eller behöva erläggas.

 

SNABBARE PROCESS – Det går oftast snabbare att avsluta en tvist genom förlikning. Att få sin tvist avgjord i domstol kan ta lång tid, speciellt om en överklagan sker.

Kategorier
Nyhet
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå