FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Månadens tema: Obetalda fakturor

Vi på Freja Partner kommer ofta i kontakt med företag som inte får betalt för sin faktura. Det kan till exempel handla om ett företag som utfört en tjänst för en privatperson eller ett företag, och som sedan inte får betalt för hela sitt arbete. Det händer att ärendet går till domstol och avgörs där, men det finns förebyggande åtgärder att vidta som ökar chanserna att konsumenten betalar sin faktura.

Vad kan jag göra för att undvika att kunder inte betalar sina fakturor?

En inledande och förebyggande åtgärd är att skriva ut sista betalningsdag och dröjsmålsränta på fakturan som ska utfärdas till kunden. Dröjsmålsränta följer lag om inte annan dröjsmålsränta har avtalats mellan parterna. Ju högre ränta, desto större chans är det att få betalt för fordran. Dock föreligger en risk att räntan kan jämkas och anses ogiltig om den är allt för hög. Dröjsmålsränta får inte räknas på fakturaavgift, påminnelseavgift, inkassoavgift och inte heller på ännu obetald dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta går att avtala bort om kunden är en privat person, men detta är inte möjligt om kunden är ett företag. Om kunden är ett företag och ingen förfallodag eller dröjsmålsränta är föreskriven på fakturan eller avtalad mellan parterna kan ändå dröjsmålsränta tas ut enligt lag från och med 30 dagar efter fakturadatum. Om kunden istället är en privatperson och förfallodag eller dröjsmålsränta inte är avtalad eller föreskriven på fakturan måste en betalningspåminnelse skickas till kunden med information om att dröjsmålsränta kommer att tas ut. Efter det kan dröjsmålsränta tas ut först efter 30 dagar från det att betalningspåminnelsen skickades.

 

Om min kund ändå inte betalar?

Om kunden inte betalar i enlighet med utfärdad faktura kan en påminnelse skickas till kunden. Enligt lag får en påminnelseavgift tas ut om 60 kr om detta är avtalat mellan parterna. Viktigt är då att denna information finns med i de allmänna villkoren eller i det avtal som föreligger mellan parterna. Om kunden är ett företag eller en myndighet får en förseningsersättning om 450 kr tas ut utan att parterna har avtalat om detta. I dessa fall får dock inte påminnelseavgift om 60 kr, inkassokostnad om 180 kr eller en avgift om 170 kr för upprättande amorteringsplan tas ut. Här är det inte ett krav att en påminnelse skickas ut med det hör till god inkassosed.

 

Nästa steg är att skicka ärendet till inkasso.

Om kunden inte betalat i enighet med utfärdad faktura eller påminnelse, och inte heller bestrider sin faktura kan man använda sig av inkasso. Detta innebär att ärendet lämnas över till ett inkassobolag som utfärdar ett inkassokrav till kunden. Om kunden ändå vägrar att betala i enighet med utfärdad faktura, påminnelse eller inkassokrav kan nästa steg vara att ansöka om betalningsföreläggande vid Kronofogden. Detta kan göras om kunden inte har bestridit fakturan. Om inte heller detta krav från Kronofogden bestrids av kunden fastställer Kronofogden yrkandet om betalning i enlighet med den inlämnade ansökan, och utfärdar därefter ett utslag. I ansökan om betalningsföreläggande som skickas in till Kronofogden kan man begära att Kronofogden ska hjälpa till att driva in fordran.

 

Vad händer om min kund bestrider sin faktura?

Om kunden skulle bestrida betalningsföreläggandet vid Kronofogden så är fordran tvistig och måste istället överlämnas och prövas i tingsrätten. Detsamma gäller även i tidigare skede av processen om kunden bestrider fakturan. I de fall får inte inkassokrav utfärdas då fakturan anses som tvistig, och fakturan måste istället prövas i tingsrätten.

 

Hur kan Freja Partner hjälpa till när din kund vägrar betala sin faktura?

Vi på Freja Partner kan hjälpa till med ovanstående punkter. Vi har bland annat en smart inkassotjänst där du enkelt hanterar dina inkassoärende. Om kunden bestrider sin faktura brukar följande åtgärder vanligtvis vidtas:

 

– En skrivelse upprättas, en så kallad anmodan om betalning där vi skriftligen uppmanar kunden att fullgöra sin betalningsskyldighet i enlighet med fakturan.

 

– Om kunden inte betalar eller bestrider betalningskravet kan nästa steg vara att en stämningsansökan upprättas och ges in till tingsrätten. Då hjälper vi till att upprätta en stämningsansökan och företräder i alla delar i den efterföljande processen i domstol.

 

– Om kunden ändå vägrar att fullgöra sin betalningsskyldighet enligt fakturan trots att domstolen tillkännagivit en dom som säger att kunden skall betala, hjälper vi till att begära verkställighet hos Kronofogden. Det innebär att Kronofogden därefter tar hand om indrivningen av fordran, och att utmätning av kundens tillgångar kan komma att bli aktuell om kunden fortfarande vägrar att betala.

 

– Vi på Freja Partner kan hjälpa till med alla steg på vägen, från det att en kund vägrar att betala fram tills att kunden faktiskt betalar.

Kategorier
Månadens Tema Nyhet Tjänster
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå